Wycieczki Szkolne

This image for Image Layouts addon

Rola wycieczek szkolnych w przezwyciężaniu braku wrażliwości na piękno przyrody

Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w formie wycieczek szkolnych, stwarza liczne okazje do kształtowania wśród ich uczestników wrażliwości estetycznej jako zdolności warunkującej przeżywanie piękna i potrzeby obcowania z nim. Uwrażliwienie uczestników wycieczek szkolnych na piękno i konieczność ochrony przyrody pozwoli na ukształtowanie jednostek umiejących wykorzystać ją jako źródło do inspiracji twórczej i rekreacji.

Organizujemy Także Wycieczki Szkolne

We współczesnej dydaktyce poszukuje się rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które przezwyciężałyby przedmiotowe rozdrobnienie treści nauczania. Duże możliwości w tym zakresie kryją w sobie wycieczki szkolne, zwłaszcza te, które określa się mianem wieloprzedmiotowych. Pozwalają one na efektowną i efektywną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną, czynią zadość wymogowi-więcej ruchu dla dzieci i młodzieży. Stanowią skuteczną metodę pobudzania młodego pokolenia do przezwyciężania barier psychomotorycznych i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zainteresowania się różnymi formami spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

This image for Image Layouts addon

Zdrowotne walory wychowania młodzieży przez jej aktywność w wycieczkach szkolnych

Udział dzieci i młodzieży w wycieczkach szkolnych umożliwia zdobycie doświadczenia poznawczego, przeżyć estetycznych pozwalających na zlikwidowanie znużenia i przemęczenia spowodowanego nauką szkolną. W tym się przejawia zdrowotny walor wychowania przez wycieczki szkolne, umożliwiające uczestnikom poznanie osobliwości przyrody, relaksu i autentycznego odpoczynku fizycznego i psychicznego.